Tvoj projekt,

ktorým

zlepšíš

svet.

👉 Prihlás svoj projekt a odovzdaj ho do 13. mája 2024.

Máš šikovný nápad, ktorý by mohol zmeniť svet❓
Chceš sa stať úspešným podnikateľom
Chceš pomôcť svojmu okoliu, spoločnosti či regiónu❓

✅ Si tu správne.
✅ Vitaj na stránke študentskej súťaže!
Predstav svoj projekt ostatným a získaj ocenenie!

O súťaži

13. ročník súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“ je určený pre všetkých študentov stredných škôl v Žilinskom kraji v školskom roku 2023/2024.

Ak máš podnikateľský alebo spoločensky prospešný projekt, tak sme tu pre teba, aby sme ti pomohli uskutočniť a predstaviť tvoj nápad svetu. Vďaka súťaži môžeš ostatným ukázať svoj jedinečný talent.

Kategórie projektov

Súťaž ti ponúka 2 kategórie, do ktorých môžeš svoj projekt prihlásiť:

 • Pre tých, ktorí snívajú o vlastnom podnikaní.
 • Vhodné pre projekty, ktoré majú podnikateľský charakter s cieľom vytvoriť a rozvíjať nejaký produkt alebo službu.
 • Pre tých, ktorí chcú vytvoriť niečo prospešné pre celú spoločnosť.
 • Vhodné pre projekty, ktoré majú pozitívny sociálny, ekologický alebo spoločenský vplyv a snažia sa o riešenie dôležitých spoločenských problémov alebo potrieb, najmä na regionálnej úrovni.

Kto sa môže zapojiť?

Zúčastniť sa môžu študenti stredných škôl na území Žilinského samosprávneho kraja,

 • buď ako jednotlivci
 • alebo maximálne 3-členné tímy študentov (tím bude hodnotený ako jeden účastník).

Získaš veľa cenných skúseností, ktoré sa ti zídu aj po skončení školy, hlavne, ak budeš chcieť podnikať.

Lektorovať ťa budú skúsení borci z INOVIE.

Víťazstvo v takejto súťaži bude cenné aj v tvojom CV-čku.

A môžeš získať lákavú finančnú odmenu.

Podmienky súťaže

Hodnotiace kritéria

 • Musí ísť o tvoj vlastný nápad.
 • Nie je možná opakovaná účasť s tým istým projektom.
 • Originalita (kreativita, inovatívnosť, inovačný potenciál).
 • Fáza realizácie, v ktorej sa projekt nachádza. Projekty s vyššou mierou realizácie získajú viac bodov.
 • Trhové šance a udržateľnosť.
 • Kvalita spracovania (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).
 • Sociálno-ekonomický alebo spoločensky prospešný dopad na región Žilinského samosprávneho kraja.

V každej kategórii zvíťazí ten súťažný projekt, ktorý získa najväčší počet bodov.

V prípade, ak dva a viac projektov získajú rovnaký najvyšší počet bodov, o víťazovi ocenenia väčšinovým hlasovaním rozhodne hodnotiaca porota. Najväčšiu váhu pri tomto opätovnom hodnotení bude mať kritérium „stupeň inovácie“, ako aj celková koncepcia predloženého projektu.

Pre podrobnosti si pozri: Podmienky súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2023/2024 (PDF)

Ako na to?

Prihlásiť svoj projekt je jednoduché!

No potom potrebuješ svoj projekt aj kvalitne pripraviť!

V tejto fáze sa zrodí tvoj skvelý nápad na nový produkt alebo službu.

Je to moment, keď začínaš snívať o tom, čo by si mohla/mohol vytvoriť.

Teraz prichádza čas venovať sa nápadu podrobnejšie.

Premysli, ako by to mohlo fungovať, preskúmaj jeho potenciál a hodnotu a urob si plán.

Vytvor si malý prototyp alebo prvú verziu svojej myšlienky a otestuj ju na ľuďoch (zákazníkoch).

Zisťuj, či to ľudí zaujíma.

Teraz už môžeš predstaviť svoj projekt svetu.

Začni s jeho propagáciou, predajom produktu alebo poskytovaním služby.

Takto to funguje! Tvoj projekt je ako malý strom, ktorý zasadíš a sleduješ, ako rastie a rozvíja sa do niečoho väčšieho.

Dôležité termíny

Nezmeškaj uzávierku prihlášok a šancu stať sa víťazom! Dôležité termíny súťaže sú pre teba len tieto:

👉 Prihlás svoj nápad do (bezplatného) online kurzu: do 14. februára 2024

Získaš prístup do 8 týždňového online kurzu Rozbiehátor I.

Stačí v niekoľkých vetách opísať, aký máš nápad.
Ten budeš môcť počas prípravy svojho projektu v online kurze ešte upraviť alebo pozmeniť.

👉 Pracuj na svojom nápade: marec až máj 2024

Poradíme a pomôžeme ti s tvojím nápadom = získaš online konzultácie v termínoch:

Konzultácia 1: 8. 4. – 12. 4. 2024
Konzultácia 2: 22. 4. – 26. 4. 2024
Konzultácia 3: 6. 5. – 10. 5. 2024 (okrem 8. 5. 2024)

👉 Odovzdaj hotový súťažný projekt: do 13. mája 2024

Vyplň formulár a nahraj svoj Pitch Deck!

👉 Zúčastni sa finále súťaže: 22. mája 2024

Prezentácie TOP nápadov a výber víťazov prebehne na Festivale študentskej podnikavosti v Žiline.

Nezabudni si poznačiť tieto termíny vo svojom kalendári!


Čo je Pitch Deck?

Pitch Deck je tvoja príležitosť ako slovne a graficky čo najlepšie predstaviť svoj študentský projekt. Pitch Deck je zhrnutie, ktoré poskytuje celkový prehľad o projekte vrátane jeho poslania, hodnotovej ponuky, cieľového trhu, konkurenčnej výhody alebo biznis modelu. To pomôže tebe aj porote posúdiť životaschopnosť a potenciál projektu. 

 • Pitch Deck má byť jasný, dobre štruktúrovaný a vizuálne atraktívny. No zároveň sa snaž byť stručný a dodrž rozsah maximálne 15 strán/slajdov.
 • Pitch Deck je potrebné nahrať vo formáte PDF s názvom bez diakritiky v tvare: Nazov_studentskeho_projektu.pdf.

Čo všetko má obsahovať správny Pitch Deck:

Podnikateľský projekt

V Pitch Decku ti odporúčame uviesť nasledujúce informácie:

 1. Titulná snímka (Cover Slide):
  Vizuálne príťažlivá snímka, ktorá obsahuje názov projektu, jeho krátku charakteristiku, (prípadne aj logo projektu) a meno študenta alebo tímu.
 2. Zadefinovanie problému (Problem Statement):
  Popíšte problém, ktorý váš projekt rieši. Uveďte, prečo je tento problém dôležitý a aká je príležitosť na jeho riešenie.
 3. Riešenie (Solution):
  Popíšte, ako váš projekt rieši identifikovaný problém, spôsob, akým váš produkt alebo služba funguje, aké konkrétne problémy rieši a akým spôsobom, jedinečné funkcie, akú prináša hodnotu pre zákazníkov.
 4. Analýza trhu (Market Analysis):
  Poskytnite prehľad o cieľovom trhu (trhový potenciál), veľkosť a charakter trhu, kde sa projekt pohybuje. Zdôraznite relevantné trendy, príležitosti rastu a akékoľvek významné zistenia z prieskumu trhu. Zahrňte údaje alebo grafy na podporu svojich tvrdení.
 5. Cieľová skupina (Target Audience):
  Definujte svoj ideálny zákaznícky profil a cieľové publikum. Opíšte ich demografické údaje, potreby a preferencie. Vysvetlite, ako vaše riešenie spĺňa ich požiadavky lepšie ako existujúce alternatívy.
 6. Konkurencia (Competition):
  Identifikujte a analyzujte svojich priamych a nepriamych konkurentov. Zvýraznite ich silné a slabé stránky a postavenie na trhu. Ukážte, v čom váš projekt vyniká a ponúka jedinečnú ponuku.
 7. Obchodný model (Business Model):
  Vysvetlite, ako plánujete generovať príjmy. Prípadne informácie o cenotvorbe, distribúcii a marketingu. Vysvetlite, ako chcete získať a udržať si zákazníkov.
 8. Tím (Team):
  Prezentujte členov tímu a ich relevantné skúsenosti. Aké roly majú jednotliví členovia tímu v projekte. Ak je to vhodné, uveďte významných poradcov alebo odborníkov z daného odvetvia, ktorí vedia podporiť váš projekt.
 9. Míľniky a plánovaný rozvoj (Milestones and Product Development):
  Spomeňte aktuálne míľniky projektu, časovú os alebo kľúčové fázy vývoja a to, čo už bolo dosiahnuté. Uveďte aj plánovaný rozvoj projektu do budúcna. Aké sú vaše plány na najbližšie 2-3 roky? Uveďte, či potrebujete ďalšie zdroje, investora alebo aké ďalšie kroky potrebujete vykonať. 
 10. Financovanie (Financials):
  Zhrňte informácie o financovaní projektu, investíciách a budúcom financovaní, prognózy príjmov, predpokladané výdavky a ziskovosť. 
 11. Zhrnutie a výzva k akcii (Summary and Call to Action):
  Váš Pitch Deck ukončite zhrnutím dôležitých bodov. Uveďte aj kontaktné údaje pre ďalšie informácie a otázky.

Spoločensky prospešný projekt

V Pitch Decku ti odporúčame uviesť nasledujúce informácie:

 1. Titulná snímka (Cover Slide):
  Vizuálne príťažlivá snímka, ktorá obsahuje názov projektu, jeho krátku charakteristiku, (prípadne aj logo projektu) a meno študenta alebo tímu.
 2. Spoločenský problém (Social Problem):
  Popíšte konkrétny spoločenský problém, ktorý váš projekt rieši. Uveďte, prečo je tento problém dôležitý a jeho vplyv na spoločnosť.
 3. Riešenie (Solution):
  Popíšte, ako váš projekt rieši identifikovaný spoločenský problém a aké konkrétne kroky a aktivity projekt obsahuje.
 4. Spoločenský vplyv (Social Impact):
  Popíšte očakávaný pozitívny vplyv projektu na spoločnosť a údaje o dosiahnutých výsledkoch alebo plánovaných úspechoch.
 5. Partnerstvá a spolupráca (Partnerships and cooperation):
  Uveďte informácie o spolupráci s inými organizáciami, inštitúciami alebo samosprávou. Aké podpory alebo zdroje sú dostupné pre váš projekt.
 6. Tím (Team):
  Prezentujte členov tímu a ich relevantné skúsenosti. Aké roly majú jednotliví členovia tímu v projekte. Ak je to vhodné, uveďte významných poradcov alebo odborníkov, ktorí vedia podporiť váš projekt.
 7. Míľniky a plánovaný rozvoj (Milestones and Planned Development):
  Spomeňte aktuálne míľniky projektu, časovú os alebo kľúčové fázy vývoja a to, čo už bolo dosiahnuté. Uveďte aj plánovaný rozvoj projektu do budúcna. Aké sú vaše plány na najbližšie 2-3 roky? Uveďte, či potrebujete ďalšie zdroje, investora alebo aké ďalšie kroky potrebujete vykonať.
 8. Financovanie (Financials):
  Zhrňte informácie o financovaní projektu, grantoch a budúcom financovaní.
 9. Zhrnutie a výzva k akcii (Summary and Call to Action):
  Váš Pitch Deck ukončite zhrnutím dôležitých bodov. Uveďte aj kontaktné údaje pre ďalšie informácie a otázky.

Hodnotenie projektov

1. kolo hodnotenia

Prijaté prihlášky skontrolujú predstavitelia Inovačného centra INOVIA. Ak je prihláška podaná v dostatočnom predstihu a bude to potrebné, tak ťa upovedomíme o oprave alebo doplnení informácií v prihláške.

Predstavitelia Inovačného centra INOVIA spolu so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja vyhodnotia doručené prihlášky a vyberú 10 najlepších súťažných projektov – po 5 z každej kategórie, ktoré postúpia do finále.

2. kolo hodnotenia (finále)

Finále prebehne priamo na Festivale študentskej podnikavosti, na ktorom svoj projekt odprezentuješ naživo pred porotou a budeš tak mať príležitosť predstaviť svoj projekt verejnosti.

Členovia hodnotiacej poroty budú:

 • 1 zástupca Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, zo Sekcie pre mládež,
 • 1 zástupca Inovačného centra INOVIA
 • 2 nezávislí odborníci z praxe:
  • 1 odborník pre kategóriu „Podnikateľský študentský projekt“,
  • 1 odborník pre kategóriu „Spoločensky prospešný študentský projekt“.

Ceny

Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení finančnými cenami:

1. miesto: 500 €
2. miesto: 300 €
3. miesto: 200 €

Ale to nie je všetko!

Získanie ocenenia ti môže pomôcť rozbehnúť svoju podnikateľskú alebo spoločenskú cestu.

Popri tom získaš bezplatné poradenstvo v Inovačnom centre INOVIA pri rozpracovaní tvojho projektu. A ďalšie darčeky…

Aké projekty vyhrali minule?

Filip Mihok zo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši sa stal víťazom súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2022. Prvenstvo získal s projektom Lavička Mladých alebo Lavička ako Obraz.

Viac o Filipovej Lavičke Mladých

Lavička má tvar šesťuholníka, ktorý je rozrezaný na dve symetrické polovice. Do nich je vložený stolík šesťuholníkového tvaru. Osadil ju v obci Lúčky.
„Chcel som ponúknuť lavičku s originálnym tvarom a umeleckým dizajnom. Zámerom bolo vytvoriť priestor pre socializáciu ľudí a zároveň skrášliť priestor netradičným tvarom a originálnym dizajnom. Takúto lavičku možno inštalovať prakticky kdekoľvek s tým, že by sa na jej dizajne podieľali miestni umelci, zároveň by mohla byť inštalovaná v zaujímavých lokalitách s dobrým výhľadom a umocnením oddychového účinku,“ povedal Filip Mihok.

Chce vytvárať ďalšie netradičné projekty

Návrh a dizajn lavičky pripravoval niekoľko dní. Celá realizácia trvala dokopy približne dva mesiace.
„Jednotlivé časti som vyrábal s kamarátmi. Keď sme mali diely hotové, lavičku sme osadili, spravili oficiálne otvorenie a odovzdali lavičku do majetku obce. Stretávali sme sa každý víkend, spolu sme pracovali zhruba 50 hodín, príprava návrhu trvala šesť hodín. No a neskôr som sa dopočul o Stredoškolskom podnikateľskom zámere. V ňom mi napadlo oživiť nápad lavičky a posunúť ho ďalej, pri tejto príprave som strávil 12 hodín. Do súťaže som sa zapojil s cieľom zviditeľniť projekt a posunúť ho ďalej, aby sa mu dostalo pozornosti,“ poznamenal študent mikulášskej stavebnej školy.

Kreativitu chce rozšíriť aj inde

Prvenstvo v súťaži znamenalo pre Filipa možnosť zaujať. Svoju tvorbu by chcel totiž ponúknuť aj do iných miest.
„Uvidím, ktorým smerom sa posuniem, rád by som však pokračoval v práci na takýchto netradičných projektoch. Bolo by zaujímavé vyhotoviť lavičku vo viacerých mestách a obciach,“ ukončil Filip.

Zdroj: Mesto Liptovský Mikuláš

Založiť ekočističky napadlo Adama Krakovského, ktorý sa spolu s tímom ekočističiek začal zaujímať o čistenie odpadovej vody ekologickou a prírode prospešnou metódou.

Viac o Adamových ekočističkách

Ako študent Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši sa Adam Krakovský zapojil do súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2009.

„Najprv som uvažoval nad niečím z oblasti stavebníctva. Chcel som však svoje podnikanie začať v niečom, čo budú ľudia neustále potrebovať. Vtedy som prišiel na to, že voda je práve tá surovina, ktorá je pre človeka nenahraditeľná. Inšpirovaný zahraničím som sa pustil do projektovania domácich ekočistiarní,“ zaspomínal si Adam na svoje začiatky.

Úspech nenechal na seba dlho čakať. Ešte ako 19-ročný mladý muž sa objavil v časopise Forbes v rebríčku 30-tich nádejí slovenského biznisu. Jeho ekočističky zvíťazili v medzinárodnej súťaži Social Impact Awards a získali nielen uznanie poroty, ale aj cenu sympatie. Z húževnatého študenta sa tak vyprofiloval úspešný podnikateľ.

Viac info na: ekocisticky.sk

Pozri si prehľad víťazov predošlých ročníkov na tejto stránke: Archív predošlých ročníkov súťaže.

Táto súťaž je tvojou príležitosťou!

Buď odvážna/y, snívaj vo veľkom a pridaj sa k nám na ceste za inováciami!

Tešíme sa na tvoj projekt!


Organizátori súťaže


Kontakt

Ak máš otázky alebo potrebuješ viac informácií, neváhaj nás kontaktovať.

info@inovia.sk 

+421 905 649 553

www.inovia.sk

Držíme ti palce v súťaži!