Inovačné centrum INOVIA
Pomáhame podnikavým ľuďom zlepšovať svet

Inovačné centrum INOVIA vzniklo 29. novembra 2021 ako záujmové združenie právnických osôb. Zakladajúci členovia sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline. Jeho vznik je reakciou na nové trendy zo zahraničia – digitalizácia a automatizácia, stúpajúce nároky na vzdelanie, zručnosti a kreativitu. 

Základným cieľom INOVIA je rozvoj územia Žilinského kraja s dôrazom na rozvoj inovačného a podnikateľského ekosystému, vytváranie moderných verejných služieb, ako aj rozvoj kreativity a podnikavosti mladých ľudí.

Účelom INOVIA je napĺňanie vízie a cieľov regionálnej inovačnej stratégie premietnutých v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja s dôrazom na podporu inovácií a inovačného ekosystému a presadzovanie a ochranu spoločných záujmov jeho členov a koordináciu činnosti jeho členov.

Poslaním INOVIA je preto aktivovať potenciál ľudí, prepájať a zintenzívniť spoluprácu miestnych firiem s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, najmä so Žilinskou univerzitou, ako aj so zahraničnými firmami. Snahou je taktiež udržať študentov a šikovných inovátorov v regióne.

INOVIA pomáha existujúcim firmám prekonávať prekážky, poskytuje služby podporujúce rast a inovácie, zabezpečuje kvalitných expertov, radí majiteľom alebo manažérom firiem nájsť tie správne cesty, ako vylepšiť svoj výrobok, či službu, ako upraviť spôsob obchodovania, prípadne ako osloviť nový segment zákazníkov a ako vďaka inováciám dosiahnuť reálne zlepšenia a zvýšiť hodnotu firmy.

Okrem toho INOVIA prepája firmy a výskumné tímy, zviditeľňuje výsledky výskumu a vývoja, radí startupom a spinoffom. Popri tom poskytuje komplexné projektové poradenstvo pre samosprávy so zameraním na SMART agendu a na digitalizáciu procesov a služieb.

V súčasnosti INOVIA aktívne buduje inovačný ekosystém a inovačné know-how žilinského regiónu. Hľadá tých správnych partnerov z regiónu aj mimo neho a premieňa myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. INOVIA je súčasťou nadnárodnej iniciatívy CEE Startup Network.

Ďalšie informácie:


Čo o nás napísali naši klienti?