Tvoj projekt,

ktorým

zlepšíš

svet.

Spoznaj víťazov Stredoškolského podnikateľského zámeru 2023/2024


Máš šikovný nápad, ktorý by mohol zmeniť svet❓
Chceš sa stať úspešným podnikateľom
Chceš pomôcť svojmu okoliu, spoločnosti či regiónu❓

✅ Si tu správne.
✅ Vitaj na stránke študentskej súťaže!
Predstav svoj projekt ostatným a získaj ocenenie!

O súťaži

Súťaž „Stredoškolský podnikateľský zámer“ je určená pre všetkých študentov stredných škôl v Žilinskom kraji. Informácie ohľadne termínov pre ďalší ročník 2024/2025 budeme zdieľať v septembri.

Ak máš podnikateľský alebo spoločensky prospešný projekt, tak sme tu pre teba, aby sme ti pomohli uskutočniť a predstaviť tvoj nápad svetu. Vďaka súťaži môžeš ostatným ukázať svoj jedinečný talent.

Kategórie projektov

Súťaž ti ponúka 2 kategórie, do ktorých môžeš svoj projekt prihlásiť:

 • Pre tých, ktorí snívajú o vlastnom podnikaní.
 • Vhodné pre projekty, ktoré majú podnikateľský charakter s cieľom vytvoriť a rozvíjať nejaký produkt alebo službu.
 • Pre tých, ktorí chcú vytvoriť niečo prospešné pre celú spoločnosť.
 • Vhodné pre projekty, ktoré majú pozitívny sociálny, ekologický alebo spoločenský vplyv a snažia sa o riešenie dôležitých spoločenských problémov alebo potrieb, najmä na regionálnej úrovni.

Kto sa môže zapojiť?

Zúčastniť sa môžu študenti stredných škôl na území Žilinského samosprávneho kraja,

 • buď ako jednotlivci
 • alebo maximálne 3-členné tímy študentov (tím bude hodnotený ako jeden účastník).

Získaš veľa cenných skúseností, ktoré sa ti zídu aj po skončení školy, hlavne, ak budeš chcieť podnikať.

Lektorovať ťa budú skúsení borci z INOVIE.

Víťazstvo v takejto súťaži bude cenné aj v tvojom CV-čku.

A môžeš získať lákavú finančnú odmenu.

Podmienky súťaže

Hodnotiace kritéria

 • Musí ísť o tvoj vlastný nápad.
 • Nie je možná opakovaná účasť s tým istým projektom.
 • Originalita (kreativita, inovatívnosť, inovačný potenciál).
 • Fáza realizácie, v ktorej sa projekt nachádza. Projekty s vyššou mierou realizácie získajú viac bodov.
 • Trhové šance a udržateľnosť.
 • Kvalita spracovania (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).
 • Sociálno-ekonomický alebo spoločensky prospešný dopad na región Žilinského samosprávneho kraja.

V každej kategórii zvíťazí ten súťažný projekt, ktorý získa najväčší počet bodov.

V prípade, ak dva a viac projektov získajú rovnaký najvyšší počet bodov, o víťazovi ocenenia väčšinovým hlasovaním rozhodne hodnotiaca porota. Najväčšiu váhu pri tomto opätovnom hodnotení bude mať kritérium „stupeň inovácie“, ako aj celková koncepcia predloženého projektu.

Pre podrobnosti si pozri: Podmienky súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2023/2024 (PDF)

Ako na to?

Prihlásiť svoj projekt je jednoduché!

No potom potrebuješ svoj projekt aj kvalitne pripraviť!

V tejto fáze sa zrodí tvoj skvelý nápad na nový produkt alebo službu.

Je to moment, keď začínaš snívať o tom, čo by si mohla/mohol vytvoriť.

Teraz prichádza čas venovať sa nápadu podrobnejšie.

Premysli, ako by to mohlo fungovať, preskúmaj jeho potenciál a hodnotu a urob si plán.

Vytvor si malý prototyp alebo prvú verziu svojej myšlienky a otestuj ju na ľuďoch (zákazníkoch).

Zisťuj, či to ľudí zaujíma.

Teraz už môžeš predstaviť svoj projekt svetu.

Začni s jeho propagáciou, predajom produktu alebo poskytovaním služby.

Takto to funguje! Tvoj projekt je ako malý strom, ktorý zasadíš a sleduješ, ako rastie a rozvíja sa do niečoho väčšieho.


Čo je Pitch Deck?

Pitch Deck je tvoja príležitosť ako slovne a graficky čo najlepšie predstaviť svoj študentský projekt. Pitch Deck je zhrnutie, ktoré poskytuje celkový prehľad o projekte vrátane jeho poslania, hodnotovej ponuky, cieľového trhu, konkurenčnej výhody alebo biznis modelu. To pomôže tebe aj porote posúdiť životaschopnosť a potenciál projektu. 

 • Pitch Deck má byť jasný, dobre štruktúrovaný a vizuálne atraktívny. No zároveň sa snaž byť stručný a dodrž rozsah maximálne 15 strán/slajdov.
 • Na prezentáciu pred porotou máš 3 minúty, následne dostaneš doplňujúce otázky.
 • Pitch Deck je potrebné nahrať vo formáte PDF s názvom bez diakritiky v tvare: Nazov_studentskeho_projektu.pdf.

Čo všetko má obsahovať správny Pitch Deck:

Podnikateľský projekt

V Pitch Decku ti odporúčame uviesť nasledujúce informácie:

 1. Titulná snímka (Cover Slide):
  Vizuálne príťažlivá snímka, ktorá obsahuje názov projektu, jeho krátku charakteristiku, (prípadne aj logo projektu) a meno študenta alebo tímu.
 2. Zadefinovanie problému (Problem Statement):
  Popíšte problém, ktorý váš projekt rieši. Uveďte, prečo je tento problém dôležitý a aká je príležitosť na jeho riešenie.
 3. Riešenie (Solution):
  Popíšte, ako váš projekt rieši identifikovaný problém, spôsob, akým váš produkt alebo služba funguje, aké konkrétne problémy rieši a akým spôsobom, jedinečné funkcie, akú prináša hodnotu pre zákazníkov.
 4. Analýza trhu (Market Analysis):
  Poskytnite prehľad o cieľovom trhu (trhový potenciál), veľkosť a charakter trhu, kde sa projekt pohybuje. Zdôraznite relevantné trendy, príležitosti rastu a akékoľvek významné zistenia z prieskumu trhu. Zahrňte údaje alebo grafy na podporu svojich tvrdení.
 5. Cieľová skupina (Target Audience):
  Definujte svoj ideálny zákaznícky profil a cieľové publikum. Opíšte ich demografické údaje, potreby a preferencie. Vysvetlite, ako vaše riešenie spĺňa ich požiadavky lepšie ako existujúce alternatívy.
 6. Konkurencia (Competition):
  Identifikujte a analyzujte svojich priamych a nepriamych konkurentov. Zvýraznite ich silné a slabé stránky a postavenie na trhu. Ukážte, v čom váš projekt vyniká a ponúka jedinečnú ponuku.
 7. Obchodný model (Business Model):
  Vysvetlite, ako plánujete generovať príjmy. Prípadne informácie o cenotvorbe, distribúcii a marketingu. Vysvetlite, ako chcete získať a udržať si zákazníkov.
 8. Tím (Team):
  Prezentujte členov tímu a ich relevantné skúsenosti. Aké roly majú jednotliví členovia tímu v projekte. Ak je to vhodné, uveďte významných poradcov alebo odborníkov z daného odvetvia, ktorí vedia podporiť váš projekt.
 9. Míľniky a plánovaný rozvoj (Milestones and Product Development):
  Spomeňte aktuálne míľniky projektu, časovú os alebo kľúčové fázy vývoja a to, čo už bolo dosiahnuté. Uveďte aj plánovaný rozvoj projektu do budúcna. Aké sú vaše plány na najbližšie 2-3 roky? Uveďte, či potrebujete ďalšie zdroje, investora alebo aké ďalšie kroky potrebujete vykonať. 
 10. Financovanie (Financials):
  Zhrňte informácie o financovaní projektu, investíciách a budúcom financovaní, prognózy príjmov, predpokladané výdavky a ziskovosť. 
 11. Zhrnutie a výzva k akcii (Summary and Call to Action):
  Váš Pitch Deck ukončite zhrnutím dôležitých bodov. Uveďte aj kontaktné údaje pre ďalšie informácie a otázky.

Spoločensky prospešný projekt

V Pitch Decku ti odporúčame uviesť nasledujúce informácie:

 1. Titulná snímka (Cover Slide):
  Vizuálne príťažlivá snímka, ktorá obsahuje názov projektu, jeho krátku charakteristiku, (prípadne aj logo projektu) a meno študenta alebo tímu.
 2. Spoločenský problém (Social Problem):
  Popíšte konkrétny spoločenský problém, ktorý váš projekt rieši. Uveďte, prečo je tento problém dôležitý a jeho vplyv na spoločnosť.
 3. Riešenie (Solution):
  Popíšte, ako váš projekt rieši identifikovaný spoločenský problém a aké konkrétne kroky a aktivity projekt obsahuje.
 4. Spoločenský vplyv (Social Impact):
  Popíšte očakávaný pozitívny vplyv projektu na spoločnosť a údaje o dosiahnutých výsledkoch alebo plánovaných úspechoch.
 5. Partnerstvá a spolupráca (Partnerships and cooperation):
  Uveďte informácie o spolupráci s inými organizáciami, inštitúciami alebo samosprávou. Aké podpory alebo zdroje sú dostupné pre váš projekt.
 6. Tím (Team):
  Prezentujte členov tímu a ich relevantné skúsenosti. Aké roly majú jednotliví členovia tímu v projekte. Ak je to vhodné, uveďte významných poradcov alebo odborníkov, ktorí vedia podporiť váš projekt.
 7. Míľniky a plánovaný rozvoj (Milestones and Planned Development):
  Spomeňte aktuálne míľniky projektu, časovú os alebo kľúčové fázy vývoja a to, čo už bolo dosiahnuté. Uveďte aj plánovaný rozvoj projektu do budúcna. Aké sú vaše plány na najbližšie 2-3 roky? Uveďte, či potrebujete ďalšie zdroje, investora alebo aké ďalšie kroky potrebujete vykonať.
 8. Financovanie (Financials):
  Zhrňte informácie o financovaní projektu, grantoch a budúcom financovaní.
 9. Zhrnutie a výzva k akcii (Summary and Call to Action):
  Váš Pitch Deck ukončite zhrnutím dôležitých bodov. Uveďte aj kontaktné údaje pre ďalšie informácie a otázky.

Hodnotenie projektov

1. kolo hodnotenia

Prijaté prihlášky skontrolujú predstavitelia Inovačného centra INOVIA. Ak je prihláška podaná v dostatočnom predstihu a bude to potrebné, tak ťa upovedomíme o oprave alebo doplnení informácií v prihláške.

Predstavitelia Inovačného centra INOVIA spolu so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja vyhodnotia doručené prihlášky a vyberú 10 najlepších súťažných projektov – po 5 z každej kategórie, ktoré postúpia do finále.

2. kolo hodnotenia (finále)

Finále prebehne priamo na Festivale študentskej podnikavosti, na ktorom svoj projekt odprezentuješ naživo pred porotou a budeš tak mať príležitosť predstaviť svoj projekt verejnosti.

Členovia hodnotiacej poroty budú:

 • 1 zástupca Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, zo Sekcie pre mládež,
 • 1 zástupca Inovačného centra INOVIA
 • 2 nezávislí odborníci z praxe:
  • 1 odborník pre kategóriu „Podnikateľský študentský projekt“,
  • 1 odborník pre kategóriu „Spoločensky prospešný študentský projekt“.

Ceny

Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení finančnými cenami:

1. miesto: 500 €
2. miesto: 300 €
3. miesto: 200 €

V hre sú aj 300 € granty viazané na ďalší rozvoj podnikateľských a spoločensko – prospešných nápadov.

Ale to nie je všetko!

Získanie ocenenia ti môže pomôcť rozbehnúť svoju podnikateľskú alebo spoločenskú cestu.

Popri tom získaš bezplatné poradenstvo v Inovačnom centre INOVIA pri rozpracovaní tvojho projektu. A ďalšie darčeky…

Pozri si prehľad víťazov predošlých ročníkov na tejto stránke: Archív predošlých ročníkov súťaže.

Táto súťaž je tvojou príležitosťou!

Buď odvážna/y, snívaj vo veľkom a pridaj sa k nám na ceste za inováciami!

Tešíme sa na tvoj projekt!


Organizátori súťaže


Kontakt

Ak máš otázky alebo potrebuješ viac informácií, neváhaj nás kontaktovať.

info@inovia.sk 

+421 902 221 998

www.inovia.sk

Držíme ti palce v súťaži!